Kvalitetspolicy

 

  • 5D förbinder sig att uppfylla för koncernen tillämpliga lagar och bindande krav.
  • 5D strävar efter en hög kundnöjdhet och kvalitet i alla avseenden.
  • 5D ska på affärsmässiga villkor tillhandahålla tjänster som uppfyller uppdragsgivarens krav och förväntningar. Eventuella avvikelser i kvalitet eller kundnöjdhet dokumenteras i ett digitalt rapporteringsverktyg.
  • Utbildning av personal prioriteras och sker kontinuerligt genom kurser och regelbundna utbildningskvällar.
  • Arbetet med kvalitetsförbättringar är en pågående process där uppföljning sker minst en gång per år.

 

Miljöpolicy

 

  • 5D förbinder sig att uppfylla för koncernen tillämpliga lagar och bindande miljökrav.
  • 5D strävar efter att ha kunskap och kontroll över vår miljöpåverkan och arbetar fortlöpande med miljöförbättrande åtgärder i vår verksamhet.
  • 5D arbetar aktivt med förebyggande av föroreningar och strävar efter att reducera vår negativa påverkan på miljö och klimat. Vi arbetar ständigt med att minska utsläpp till luft, mark och vatten och att effektivisera vår energianvändning.
  • 5D uppmuntrar användning av miljövänlig teknik, material och produkter samt övriga innovationer inom miljöområdet där vi kan bedriva ett förbättringsarbete med minskad negativ miljöpåverkan eller ökad positiv miljöpåverkan som följd.
  • 5D har ett system för att vårt avfall tas om hand på ett korrekt sätt samt främjar återvinning och återbruk.