Integritetspolicy, Fem D Koncernen

Fem D Koncernen (”5D”, ”vi” eller ”oss”) innefattar följande bolag:
Fem D Konsulterna AB och Fem D Konsulterna Öst AB erbjuder mätningstekniska konsulttjänster inom bygg, anläggning och infrastruktur.
Fem D Konsulterna Projektstöd AB erbjuder konsulttjänster inom bygg, anläggning och infrastruktur.
Fem D Konsulterna Projektledning AB erbjuder konsulttjänster inom projektledning för bygg och infrastruktur.
Fem D Teknik AB erbjuder uthyrning och leasing av utrustning och övriga maskiner.

Som ett led i vår verksamhet utför vi viss insamling och hantering av information om dig antingen som kund, samarbetspartner eller leverantör, bland annat för att kunna utföra de uppdrag vi åtar oss. Det gäller exempelvis uppgift om namn, telefonnummer och e-postadress. Med det följer ett ansvar på oss att se till att dessa uppgifter hanteras och lagras på ett säkert och tillförlitligt sätt, alltid i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning (”GDPR”, EU 2016/679) och andra relevanta regler. Vi har därför tagit fram denna integritetspolicy för att du som registrerad hos oss ska vara väl informerad om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter, varför vi gör detta och hur du kan tillvarata dina rättigheter som följer enligt GDPR. Du finner alltid den senaste versionen av denna policy på vår hemsida.

Definitioner

Personuppgifter är alla uppgifter som avser en identifierad eller identifierbar fysisk, nu levande, person och som direkt eller indirekt kan identifiera en person. Det är exempelvis namn, telefonnummer, e-postadress och IP-adress. Som personuppgifter räknas även faktorer som är specifika för en persons fysiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Även enstaka uppgifter som inte utgör personuppgifter, men som tillsammans gör det möjligt att identifiera en person, räknas som personuppgifter.

All hantering av personuppgifter som utförs helt eller delvis automatiserat utgör en behandling i dataskyddsförordningens mening. Det innebär att samtliga åtgärder, eller kombinationer av åtgärder, avseende personuppgifter räknas som en behandling – exempelvis överföring av personuppgifter via e-post, eller registrering och organisering av personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlas in

De personuppgifter vi samlar in är oftast sådana uppgifter som du lämnar självmant. Vi kan även komma att inhämta personuppgifter från annan part och offentliga register eller andra källor.

Vi samlar vanligtvis in uppgifter såsom namn, telefonnummer, e-postadress, personnummer och faktureringsuppgifter.

Ändamål och rättslig grund för personuppgiftsbehandling

Den insamling och behandling av personuppgifter som 5D utför sker endast för specifika ändamål och vanligtvis efter samtycke från dig. Personuppgiftsbehandling kan även ske med stöd av vårt berättigade intresse, exempelvis i samband med offertförfrågningar eller vid marknadsföring. Det kan också ske för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt avtal med kund eller annan part, eller för att fastställa en rättslig förpliktelse såsom administrering och fakturering av kund efter utfört uppdrag. Vi kan likväl komma att behöva behandla personuppgifter i syfte att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk om det uppstår en tvist, exempelvis med anledning av det uppdrag som vi har utfört.

När det inkommer anställningsansökningar till bolaget kommer vi att behandla personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse av att administrera sådana ansökningar för eventuella rekryteringar. Om vi önskar spara dina personuppgifter efter avslutad rekryteringsprocess för framtida rekryteringar, kommer vi att inhämta ditt samtycke för detta.

Hur länge sparas dina uppgifter

5D sparar registrerade personuppgifter så länge det behövs för att uppfylla de ändamål som framgår ovan. Därefter ska uppgifterna raderas. Lagringstiden kan dock komma att förlängas om det krävs eller är tillåtet enligt tillämplig lag som bolaget är bundet av, exempelvis i fråga om skatte- och redovisningsförpliktelser.

Hur skyddas dina personuppgifter

5D vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att säkerställa en god skyddsnivå. Det innebär att vi arbetar aktivt för att motverka att våra registrerade personuppgifter missbrukas, går förlorade, hamnar i orätta händer, förstörs eller på annat sätt inte hanteras i enlighet med denna integritetspolicy och gällande lagstiftning. För att garantera en god skyddsnivå granskar bolaget regelbundet våra interna säkerhetspolicys och rutiner, samt uppdaterar och/eller ändrar dem vid behov.

Vad har du som registrerad för rättigheter

Nedan följer en sammanställning av de rättigheter som tillkommer dig vars personuppgifter som finns registrerade hos oss.

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag)
Som registrerad har du rätt att kostnadsfritt begära information om vilka uppgifter som 5D har samlat in om dig, varför de har samlats in och hur de behandlas.

Rätt till rättelse, återkallelse av samtycke och begränsning
Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade samt att komplettera ofullständiga uppgifter. Du har även rätt att närhelst återkalla hela eller delar av ditt samtycke som du har lämnat till oss för ett visst ändamål, samt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast avse vissa delar.

Rätt att få personuppgifter raderade och att invända mot behandling
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade och att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för samtliga eller något av de ändamål som framgår enligt ovan. Detta förutsatt att det inte föreligger hinder därom enligt lag.

Rätt till dataportabilitet
Om det är tekniskt möjligt, har du rätt att få ta del av dina registrerade personuppgifter i ett strukturerat och allmänt använt maskinläsbart format eller att få uppgifterna överförda till en tredje part (s.k. dataportabilitet).

När kan dina personuppgifter komma att delas med andra parter

Vi förbehåller oss rätten att i vissa fall lämna ut uppgifter till utomstående parter, under förutsättning att de uppvisar en god skyddsnivå enligt ovan. Sådant utlämnande sker endast om det är absolut nödvändigt, exempelvis för att kunna tillvarata de registrerades rättigheter vid utförande av uppdrag eller om det krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Kontaktuppgifter

Kontakta 5D på gdpr@5d-konsulterna.se eller nedanstående postadress vid eventuella frågor eller för synpunkter gällande vår personuppgiftsbehandling, eller om du vill göra gällande någon av de rättigheter som redogörs för ovan.

Klagomål beträffande vår personuppgiftsbehandling ska lämnas in till Datainspektionen.

Du når oss på följande adress och telefonnummer:

Att. GDPR

Fem D Konsulterna AB
Mariehällsvägen 37 B
168 65 Bromma

Tel: 070-788 69 02